Anunci Aprovació inicial normes planejament urbanístic per regular els establiments de turisme rural en sòl no urbanitzable

3 novembre 2021

La modificació de planejament que es proposa pretén adequar al text refós de la Llei d’urbanisme la regulació en el sòl no urbanitzable dels establiments de turisme rural.

Actualment la normativa vigent per regular els establiments de turisme rural en sòl no urbanitzable (SNU), es recull en el Text refós de les normes subsidiàries de planejament del municipi de Conca de Dalt (NNSS), que fou aprovat definitivament per la Comissió d’ Urbanisme de Lleida en sessió del dia 04 de juliol de 2001, acordada la seva publicació a efectes d’executivitat el dia 15 de maig de 2002 i publicat al DOGC de 26.07.2002 i al BOP núm. 46 de 13 d’abril de 2004

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en sessió de 24 de novembre de 2005 va acordar aprovar definitivament el text refós de la modificació puntual de la regulació i dels tipus de sòl no urbanitzable de les normes subsidiàries de planejament del municipi de Conca de Dalt, fou acordada la seva publicació a efectes d’executivitat en sessió del dia 6 d’ abril de 2006.

La regulació del turisme rural en el sòl no urbanitzable es fixa en els articles 118 i 123 B del text refós de la modificació puntual de la regulació i dels tipus de sòl no urbanitzable (SNU).

L’objecte d’aquesta proposta és, adaptar els articles 118 i 123B de les NNSS amb el marc legal vigent actualment Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, eximint de l’ obligatorietat de redactar un pla especial per a la implantació d’aquesta activitat.

La modificació que es proposa no suposa cap increment del sòl classificat com a sòl urbà, cap modificació de superfícies qualificades actualment com a sistemes, tampoc comporta un increment del sostre edificable, ni de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, ni cap transformació dels usos ja establerts pel planejament urbanístic vigent.

Per aquests motius la modificació que es proposa no altera la coherència global entre les previsions i l’ordenació establerta en el refós de la regulació i dels tipus de sòl no urbanitzable de les normes subsidiàries de planejament del municipi de Conca de Dalt.

© Conca de Dalt - Nota legal

Avinguda Estació 62, baixos - 25500 La Pobla de Segur (LLEIDA)
Telf. 973 680 092 - Fax. 973 681 213
Email. ajuntament@concadalt.ddl.net